Общи условия при провеждане на обучения

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “МОЯТА ИВЕНТ АКАДЕМИЯ” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ПО ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ”

I. Общи положения

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “МОЯТА ИВЕНТ АКАДЕМИЯ” ЕООД /My Event Academy, АКАДЕМИЯТА/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на обучения и курсове по ивент мениджмънт” /УЧАСТНИЦИ/, наричана по-долу „УСЛУГАТА”.

Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на АКАДЕМИЯТА, за което тя информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила.

АКАДЕМИЯТА осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: https://myeventacademy.bg.

II. Видове и нива на обучение

Обученията в My Event Academy се водят от лектори с дългогодишен опит в организирането на събития. По-подробна информация за обучителните програми, таксите за участие и лекторите ще намерите в уебсайта: www.myeventacademy.bg.

Обученията, които предлага My Event Academy, се провеждат в следните форми:

✔ присъствената форма на обучение (офлайн) – участниците имат възможност да учат и обменят идеи на живо с лектори-практици и съмишленици, в приятна и вдъхновяваща атмосфера.

✔ онлайн форма на обучение – опция за дистанционно включване от всяка точка на страната през дигитална платформа, която използва My Event Academy.

Нива на обучение

My Event Academy предлага обучения за Ивент Мениджъри в 2 направления:

А. Основен клас обучения: Ивент Мениджър;

В. Профилирани класове.

А. Основният клас Ивент Мениджър, съдържа 2 нива:

Базово ниво: с обща продължителност на обучение – 96 учебни часа (в рамките на 3 месеца), което включва теория и практика (самостоятелна работа или работа в групи).
В процес на изграждане е програма за Ниво Практик, което включва 2 специализации и практика, с обща продължителност – 204 часа, от които:

Профилиран клас по избор 1: Теория + практически задачи – 16 часа
Практика: Организиране на реално събитие 1 – 56 часа
Профилиран клас по избор 2: Теория + практически задачи – 16 часа
Практика: Организиране на реално събитие 2 – 56 часа
Професионален стаж – 60 часа (в предложена или одобрена от Академията компания)

B. Профилираните класове са 8 на брой и включват:

Бизнес събитие
Събитие с кауза
Детски празник
Сватба
Частно събитие
Български традиции
Спортни събития
Фестивали
Всеки един профилиран клас е с обща продължителност – 16 часа теория и практически задачи.

На уебсайта си АКАДЕМИЯТА предоставя достъпна информация и начини за записване на УЧАСТНИЦИТЕ в обученията, които предстоят.

III. Запазване на място и записване за обучение в “МОЯТА ИВЕНТ АКАДЕМИЯ”

Място в клас за обучение се запазва след заплащане на 1/3 от цената на обучението и се пази до началото на обучението.

Услугата /съответният вид обучение или курс/ се осигурява от АКАДЕМИЯТА след заплащане от страна на УЧАСТНИКА на пълния размер на цената за провеждане на съответния вид обучение или курс.

В случай на разсрочено плащане, УЧАСТНИКЪТ се задължава да заплати таксата на съответното обучение на вноски. Една част от таксата се заплаща преди неговото начало, а остатъка – в срок, който е допълнително уговорен между УЧАСТНИКА и АКАДЕМИЯТА с подписването на индивидуална Карта за плащане (Pay card).

Ако до датата, обявена за начало на обучението или курса, не се събере повече от необходимия брой желаещи, АКАДЕМИЯТА си запазва правото да отложи започването на обучението с максимум три седмици и ако за този период не се сформира клас за обучението, АКАДЕМИЯТА отменя обявеното обучение и предлага алтернативни варианти на записалите се вече обучаеми. В случай на несъгласие от страна на УЧАСТНИКА, се възстановява пълният размер на заплатената от него сума.

IV. Права и задължения на страните по договора за услуга

АКАДЕМИЯТА се задължава:
Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на занятията по графика, обявен в интернет-страницата www.myeventacademy.bg или индивидуално уговорен между страните.
В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност АКАДЕМИЯТА да изпълни това свое задължение /поради болест, лични проблеми на лектор и др./, УЧАСТНИЦИТЕ следва да бъдат уведомени и броят часове на съответното обучение се увеличава с пропуснатите занятия без заплащане.
При наличие на основателна причина АКАДЕМИЯТА си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на занятията.
УЧАСТНИЦИТЕ редовно присъстват /на място или дистанционно/ на занятията. Пропуснат от страна на участник в дадено обучение час се губи, като участникът има право да получи достъп до материалите по съответната материя с цел самоподготовка.
За да се осигурят максимално добри условия за протичане на обучителния процес, УЧАСТНИЦИТЕ са длъжни своевременно да сигнализират на представителите на АКАДЕМИЯТА за всяка нередност, констатирана от тях.

Права на интелектуална собственост

По време на обученията в My Event Academy, УЧАСТНИЦИТЕ в тях ще имат достъп до различни материали, презентации, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е “Моята Ивент Академия“ ЕООД и/или техния създател. Поради тази причина, УЧАСТНИЦИТЕ могат да използват предоставените им материали единствено за целите на избраното обучение. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, УЧАСТНИЦИТЕ нямат право от свое или от чуждо име да показват, рекламират, възпроизвеждат, използват, съхраняват, превеждат, преработват, публично представят, и/или копират, изцяло или частично предоставените им материали, без предварителното писмено съгласие от страна на “Моята Ивент Академия“ ЕООД.

V. Такси и начин на плащане

Таксите, обявени в сайта www.myeventacademy.bg, са с ДДС и включват:

провеждане на обученията и курсовете с броя занятия, обявени на сайта www.myeventacademy.bg, по график, посочен в предварителната програма на курса;
проверка и обратна връзка по изпълнение на текущите и на финалните задачи;
поддържане на споделено онлайн пространство с достъп до всички материали, получени и разработени от УЧАСТНИЦИТЕ в рамките на съответното обучение или курс;
еднократно издаване на сертификат при завършване на съответното обучение или курс.

Таксите се заплащат само по банков път:

Банка: ЮРОБАНК България АД
IBAN: BG08BPBI79401088069701
BIC: BPBIBGSF
Tитуляр: МОЯТА ИВЕНТ АКАДЕМИЯ ЕООД

В платежното нареждане трябва да се отбележи наименованието на обучението или курса, за който се прави плащане. Сканирано или електронно копие на платежния документ УЧАСТНИКЪТ трябва да изпрати на e-mail адрес: team@myeventacademy.bg.
АКАДЕМИЯТА си запазва правото едностранно да прави промени в таксите за следващи обучения и курсове, но не и за настоящия за съответният обучаем.

VI. Предсрочно прекратяване

Ако изявлението на УЧАСТНИК за отказ от ползване на услугите на АКАДЕМИЯТА е направено преди началото на курса, се приспада административна такса в размер на 10%, от стойността на обучението и остатъкът от заплатената сума се възстановява.
Ако изявлението на УЧАСТНИК за отказ от ползване на услугите на АКАДЕМИЯТА е направено след като е стартирало обучението, платената от УЧАСТНИКА сума не се възстановява.
Ако вината за прекратяване ползването на услугата доказано е в АКАДЕМИЯТА, платената от УЧАСТНИКА сума се възстановява в пълен размер, без да се удържа административна такса.
В случай на отказали се УЧАСТНИЦИ, което да доведе до намаляване на общия брой обучаеми в един клас под 10 души, то АКАДЕМИЯТА си запазва правото да намали броя на занятията от обучението.