Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

My Event Academy е проект на „Моята Ивент Академия“ ЕООД – първата практическа Академия по Ивент мениджмънт в България.

My Event Academy предоставя обучения на бъдещи Ивент мениджъри, настоящи такива, както и за всички, които се интересуват от това, как да планират, организират и провеждат по-качествени събития от личен и професионален характер.

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Моята Ивент Академия“ ЕООД, ЕИК 205652987, наричанa за краткост My Event Academy и Посетителите на уеб-сайта www.myeventacademy.bg (собственост на Академията), наричани за краткост „Посетителите“.

Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Описаните в настоящия документ условия важат за обучителните програми, класове и събития, които My Event Academy предлага. Контакт с Академията може да се осъществи по следния начин:

 

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА УЕБСАЙТA

Наименование: „Моята Ивент Академия“ ЕООД

ЕИК: 205652987

Седалище и адрес на управление: София, бул. Патриарх Евтимий No 52

Данни за кореспонденция: е-майл: team@myeventacademy.bg

 

Надзорни органи

(1) Комисия за защита на личните данни – адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, тел. 02 / 91 53 519, факс: 02 / 91 53 525, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите – адрес: 1000 гр. София, пл.\”Славейков\” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, www.kzp.bg

Сайтът www.myeventacademy.bg предоставя на Посетителите информация относно дейността на My Event Academy, провежданите обучения, таксите за участие в тях, достъп до публикуваните актуални събития и материали и др., които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.

Интелектуална собственост

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на My Event Academy и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Академията.

Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на My Event Academy не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварително писмено съгласие от страна на Академията.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Обученията в My Event Academy се водят от лектори с дългогодишен опит в организирането на събития. По-подробна информация за обучителните програми, таксите за участие и лекторите ще намерите в уеб сайта: www.myeventacademy.bg.

Обученията, които предлага My Event Academy, се провеждат в следните форми:

  присъствената форма на обучение (офлайн) – участниците имат възможност да учат и обменят идеи на живо с лектори-практици и съмишленици, в приятна и вдъхновяваща атмосфера.

✔  онлайн форма на обучение – опция за дистанционно включване от всяка точка на страната през специализираната дигитална платформа, която използва  My Event Academy.

Обученията в My Event Academy се провеждат в сътрудничество с Международно Висше Бизнес Училище /МВБУ/, акредитирано висше учебно заведение, с близо 30 години опит в сферата на образованието. Сътрудничеството с МВБУ се изразява в следното:

 • My Event Academy използва специално обособена зала за провеждане на присъствени и хибридни обучения (присъствено и онлайн – 2 в 1), намираща се в сградата на МВБУ, на адрес: ул. “Винсент Ван Гог” №7.
 • За провеждане на онлайн обученията си, My Event Academy използва специално обособена виртуална стая в дигиталната платформа на МВБУ.
 • Участниците на My Event Academy получават потребителски профил и вход за достъп до онлайн платформата на МВБУ – https://dlc.ibsedu.bg/.

 

Права на интелектуална собственост

По време на обученията в My Event Academy, участниците в тях, ще имат достъп до различни материали, презентации, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е “Моята Ивент Академия“ ЕООД. Поради тази причина, участниците могат да използват предоставените им материали единствено за целите на избраното обучение. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, те нямат право от свое или от чуждо име да показват, рекламират, възпроизвеждат, използват, съхраняват, превеждат, преработват, публично представят, и/или копират, изцяло или частично предоставените им материали, без предварителното писмено съгласие от страна на “Моята Ивент Академия“ ЕООД.

 

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

My Event Academy предлага обучения за Ивент Мениджъри в 2 направления:

А. Основен клас обучения: Ивент Мениджър и

В. Профилирани класове.

 

А. Основният клас Ивент Мениджър, съдържа 2 нива:

 • Базово ниво: с обща продължителност на обучение – 96 учебни часа (в рамките на 3 месеца), което включва теория и практика (самостоятелна работа или работа в групи).
 • Ниво Практик, което включва 2 специализации и практика, с обща продължителност – 204 часа, от които:
 • Профилиран клас по избор 1: Теория + практически задачи – 16 часа
 • Практика: Организиране на реално събитие 1 – 56 часа
 • Профилиран клас по избор 2: Теория + практически задачи – 16 часа
 • Практика: Организиране на реално събитие 2 – 56 часа
 • Професионален стаж – 60 часа (в предложена или одобрена от Академията компания)

 

Сертификати

Всеки участник, който завърши базово ниво на Основен клас с обща продължителност на обучение 96 часа получава Сертификат за успешно завършено обучение, издаден от My Event Academy в партньорство с Международно Висше Бизнес Училище.  

Всеки участник, който завърши и 2-те нива на обучение: Базово ниво + Практик, с обща продължителност 300 часа – получава официална Диплома за професионална квалификация, издадена от МОН.

Участниците могат да избират да се включват в отделни модули от обучителната програма.

 

А. Профилираните класове са 8 на брой и включват:

 • Бизнес събитие
 • Събитие с кауза
 • Детски празник
 • Сватба
 • Частно събитие
 • Български традиции
 • Спортни събития
 • Фестивали

Всеки един профилиран клас е с обща продължителност – 16 часа теория и практически задачи.

Възстановяване на такси и рекламация

Участниците в обученията на My Event Academy имат право да се откажат от участие в курс/модул в 14-дневен срок от извършване на плащането към “Моята Ивент Академия“ ЕООД,без значение от причините за отказа. За да се възползва от това си право, курсистът трябва да уведоми незабавно Академията чрез изпращане на e-mail, обаждане по телефона или използване на някой от другите официални канали за комуникация. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към курсиста по канала, по който е извършено плащането – в брой или по банков път.