Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

My Event Academy е проект на „Моята Ивент Академия“ ЕООД – първата практическа Академия по Ивент мениджмънт в България.

My Event Academy предоставя обучения на бъдещи Ивент мениджъри, настоящи такива, както и за всички, които се интересуват от това, как да планират, организират и провеждат по-качествени събития от личен и професионален характер.

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Моята Ивент Академия“ ЕООД, ЕИК 205652987, наричанa за краткост My Event Academy или Академията, и Посетителите на уебсайта www.myeventacademy.bg (собственост на Академията), наричани за краткост „Посетителите“.

Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Във връзка с функционирането си, Уебсайтът обработва лични данни, съгласно Политиката за поверителност, с която можете да се запознаете тук – https://myeventacademy.bg/privacy-policy/. Политиката е неразделна част от настоящите Условия.

Сайтът www.myeventacademy.bg предоставя на Посетителите информация относно дейността на My Event Academy, провежданите обучения, таксите за участие в тях, достъп до публикуваните актуални събития и материали и др., които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.

Общите условия, приложими при организирането и провеждането на обученията от My Event Academy, можете да намерите тук – https://myeventacademy.bg/general-conditions-conducting-trainings/.

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА УЕБСАЙТA

Наименование: „Моята Ивент Академия“ ЕООД

ЕИК: 205652987

Седалище и адрес на управление: София, бул. Патриарх Евтимий No 52

Адрес за провеждане на обученията: София, бул. Витоша No 19, зала Training Academy

Контакт с Академията може да се осъществи по следния начин:

  • попълвайки формата за контакт на сайта на My Event Academy: myeventacademy.bg
  • чрез електронната поща, изпращайки съобщение на е-мейл: team@myeventacademy.bg
  • чрез съобщение във Facebook страницата на My Event Academy: https://www.facebook.com/myeventacademybg/

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на My Event Academy и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Академията.

Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на My Event Academy не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварително писмено съгласие от страна на Академията.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

(1) Комисия за защита на личните данни – адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, тел. 02 / 91 53 519, факс: 02 / 91 53 525, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите – адрес: 1000 гр. София, пл.\”Славейков\” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, www.kzp.bg

Всички спорове, породени от или във връзка с ползването на Уебсайта, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд.